Erik van Bruggen

GZ Psycholoog

Kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Erik van Bruggen
Naam regiebehandelaar: Erik van Bruggen
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nummer: 34344112
Website: www.evanbruggen.nl
BIG-registraties: 09049632325
Overige kwalificaties: BKO certificaat, NIP psycholoog
Basisopleiding: Kinder en jeugspsycholoog
AGB-code praktijk: 94057004
AGB-code persoonlijk: 94008081

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): In principe alle dsm 5 stoornissen die vallen onder de generalistische GGZ, ex verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen. De praktijk biedt ook zorg voor kinder en jeugd en relatieproblemen. Angst- en spanningsklachten, fobieën Depressie, somberheid, piekeren Overbelasting, overspannenheid, burnout Verwerking van ziekte, handicap Rouwverwerking Lichamelijke problemen waarvoor geen direct medische oorzaak is. Dwanggedachten en – handelingen, Levensfaseproblematiek Traumatische ervaringen

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren): Erik van Bruggen

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en)
Anders: Ik werk samen met huisartsen en de gemeente ivm de jeugdzorg. Soms met andere GGZ instellingen als het gaat om doorverwijzing of aanmelding van GGZ instellingen.
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
- van Schie, huisarts, solopraktijk, 01021582 heinemans, huisarts praktijk de schans, 01022035
- Strootman, huisarts, solopraktijk, 01021524 Peereboom, huisarts praktijk de schans, 01022036 Van de Sande, solopraktijk, 01026264
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: verwijzing, doorverwijzing, overleg diagnose en behandeling, medicatie
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
De praktijk is overdag geopend tijdens kantooruren. In de avond kunnen sommige Pt bellen, indien hier afspraken over zijn gemaakt. In de nacht en weekenden kan de Pt terecht bij de huisarts of crisisidienst
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?Nee, omdat: dit nog niet is voorgekomen gezien de Pt populatie

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ja, ik heb een contract met de meest voorkomende zorgverzekeraars:
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: www.evanbruggen.nl

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

  • Intervisie
  • Bij- en nascholing
  • De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: www.evanbruggen.nl

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Erik van Bruggen
Link naar website: www.evanbruggen.nl
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Nip

De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: nip.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
M. Kapper, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.evanbruggen.nl

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): tel aanmelding of per mail via emailadres van mijzelf Afspraak maken: zelf intake: zelf alle communicatie verloopt via mijzelf
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: erik van bruggen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
incidenteel de huisarts of verwijzer

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: erik van bruggen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: erik van bruggen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Indien nodig en in overleg met de Pt worden naasten betrokken en ingelicht. Dit gebeurd natuurlijk met name bij behandeling van kinderen en jeugdigen maar soms ook bij directe naasten van volwassenen. Zij worden in overleg met de Pt uitgenodigd en komen mee naar een consult. Dit is eenmalig of vaker indien nodig en nuttig
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Regelmatig bespreek ik met Pt (en indien nodig en gewenst met naasten) het behandelplan en de voortgang; doelen en werkwijze worden geëvalueerd en zo nodig aangepast. de frequentie is afh van de behandelduur; aangezien deze meestal vrij kort is gebeurd dit 1-2 maal gemiddeld
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Regelmatig bespreek ik met Pt (en indien nodig en gewenst met naasten) het behandelplan en de voortgang; doelen en werkwijze worden geëvalueerd en zo nodig aangepast. de frequentie is afh van de behandelduur; aangezien deze meestal vrij kort is gebeurd dit 1-2 maal gemiddeld
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: regelmatig tijdens de behandeling Aan het einde van de behandeling

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

16. Omgang met patiëntgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

III. Ondertekening
Naam: Erik van Bruggen
Plaats: Wormer
Datum: 2-11-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja